Lůžková část

Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří celkem 46 lůžek odborného léčebného ústavu geriatrického, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře buď z domácí péče nebo překladem z nemocnice (nejčastěji Fakultní nemocnice Bulovka). Jedná se o pacienty, kteří vyžadují intenzivní rehabilitaci a ošetřovatelskou péči a léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je asi 1 měsíc, průměrný věk pacientů jsou nad 84 roky. Cílem naší péče je zlepšení zdravotního stavu pacienta, zlepšení jeho soběstačnosti a kvality života, a to i v situaci chronického nebo závažného onemocnění.

Odborný garant oddělení je prim. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (nástavbové atestace z geriatrie a veřejného zdravotnictví), která metodicky vede také lékaře dalších úseků Gerontologického centra. Provoz lůžkového oddělení V Šimůnkově ulici je od jeho vzniku v roce 1992 nepřetržitý kromě krátkých předepsaných období generálního úklidu a malování.

Staniční sestry Martina Susová a Zlatuše Šípková vedou ošetřovatelský proces v rámci jednotlivých oddělení Gerontologického centra.

Společně s odborným garantem zodpovídají za provoz lůžkového oddělení, správnost zdravotnických postupů a účelnost a hospodárnost využití prostředků, což průběžně kontrolují v rámci své činnosti.

Provoz: nepřetržitý

Od října 2005 došlo k rozšíření lůžkové kapacity z původních 22 lůžek na celkových 46 lůžek, která má nyní Gerontologické centrum k dispozici. Od 15. října 2006 máme také po mnoha a mnoha jednáních rozšířenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou ZP, ZP ministerstva vnitra,Oborovou ZP, pojišťovnou Škoda a Českou průmyslovou ZP.

Lůžkové oddělení Gerontologického centra, Praha 8,které od roku 1992 až do závěru roku 2005 nebylo diferencováno (22 lůžek), a sloužilo jak pacientům s demencí v případech zhoršení stavu a soběstačnosti tak pacientům bez kognitivní poruchy, kteří potřebují rehabilitaci. Naše zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto péči více diferencovat, a to se nám při otevření odd. v Benákově ulici podařilo. 

Skutečnost, že relativně malé oddělení je rozčleněno mezi dvěma objekty, by mohla být považována za nevýhodu. Snažili jsme se koncipovat strategii našeho zařízení tak, aby toto členění bylo naopak pro naše pacienty přínosem.

Strategii a začlenění obou lůžkových částí do rozvíjejícího se spektra služeb pro seniory jsme formulovali do projektu Komunitního centra pro seniory v rámci Městské části Prahy 8. Jedná se o cílový stav, ke kterému se budeme snažit postupně směřovat tak, jak nám to dovolí podmínky a finanční prostředky.